ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ щодо користування програмним забезпеченням 1 червня 2021.

1.ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому документі наведені нижче терміни використовуються однаково в однині й множині(якщо інше не <випливає>зі змісту терміну та/або визначення) у наступних значеннях:

1.1. «Cookie» — невеликий фрагмент даних, що відправлений веб-сервером і зберігаєтьсяна комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверув HTTPS-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.2. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована запротоколом IP.

1.3. «Адміністрація», «Агент» — Товариство з обмеженою відповідальністю «Гастролі юей» (код ЄДРПОУ39034126; місцезнаходження: 79000, Львівська обл., м. Львів,вулиця Технічна, 1), його співробітники, уповноважені на управління програмнимзабезпеченням, які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а такожвизначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягаютьобробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.4. «Користувач», «Замовник» — особа, яка має доступ до програмного забезпечення.

1.5. «Конфіденційна інформація» — зміст програмного забезпечення, всі його копії іпохідні роботи, пов'язані з програмним забезпеченням, в тому числі, але не обмежуючись, всіоновлення, модифікації.

1.6. «Конфіденційність персональних даних» — обов'язкова для дотримання особою, якаотримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згодисуб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.7. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання,реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання іпоширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональнихданих, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.8. «Персональні дані», «персональна інформація» або «Ваші дані» — відомості чиінформація, що прямо чи опосередковано пов’язана з фізичною особою (суб’єктомперсональних даних) та дозволяє її ідентифікувати, яку Користувач надає про себе під часреєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання програмногозабезпечення. Ця інформація може містити ім’я, дату народження, контактний номертелефону, електронну адресу та іншу інформацію, яка може розглядатися як особиста.Використання зазначеної інформації дозволить нам ефективніше управляти нашимивідносинами, покращити наше програмне забезпечення, функціональність та послуги, щопропонуються Користувачам.

1.9. «Програмне забезпечення» — являє собою програму під назвою Gastroli.ua, розроблену для мобільних пристроїв під управлінням операційноїсистеми Android та/або IOS, що використовується Агентом для продажу квитків(електронних квитків) на театральний, концертний, видовищний, екскурсійний, спортивнийабо будь-який інший культурно-масовий захід. Шлях завантаження програмногозабезпечення – через Google Play, AppStore.

Інші терміни використовуються у значеннях наданих їм у Договорі про реалізацію квитків(електронних квитків) на культурно-видовищні заходи (Публічній оферті ТОВ «Гастроліюей»), текст якого доступний за посиланням: https://gastroli.ua/offer.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. З метою забезпечення належного доступу та використання КористувачамиПрограмного забезпечення, а також отримання Користувачами товарів та послуг,Адміністрація здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів.

2.2. Адміністрація не збирає та не здійснює обробку Персональних даних, наданих особамивіком до 16 років.

2.3. Адміністрація не збирає і не здійснює обробку таких категорій Персональних даних якдані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання,членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінальногопокарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, генетичних данихКористувачів.

2.4. Проходження Користувачем процедури завантаження / активації та подальшоговикористання Програмного забезпечення означає згоду Користувача з цією Політикоюконфіденційності та умовами обробки Персональних даних Користувача.

2.5. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинитивикористання Програмного забезпечення та видалити його з мобільного пристрою.

2.6. Дана Політики конфіденційності є невід’ємною частиною Договору про реалізаціюквитків (електронних квитків) на культурно-видовищні заходи (Публічної офертиТОВ«Гастролі юей»), текст якого доступний за посиланням: https://gastroli.ua/offer.

2.7. Володільцем та розпорядником Персональних даних Користувачів є Товариство зобмеженою відповідальністю «Гастролі юей», код ЄДРПОУ 39034126, місцезнаходження:79000, Львівська обл., м. Львів, вулиця Технічна, 1.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодонерозголошення та забезпечення режиму захисту Конфіденційності персональних даних, якіКористувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації та використанніПрограмного забезпечення.

3.2. Адміністрація здійснює збір та обробку Персональних даних КористувачівПрограмного забезпечення на таких правових підставах

–згода на збір та обробку Персональних даних;
–виконання договірних зобов’язань Адміністрації;
–виконання вимог законодавства, які поширюються на Адміністрацію

3.3. У процесі використання Програмного забезпечення Адміністрація використовує такіПерсональні дані Користувача та/або отримує такі доступи до мобільного пристроюКористувача з метою реалізації цілей зазначених у даній Політиці конфіденційності:

3.3.1. прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Користувача;

3.3.2. контактний номер телефону Користувача;

3.3.3. адреса електронної пошти (e-mail) Користувача;

3.3.4. дані щодо банківських платіжних карток Замовника (ім'я власника, номер, термін діїта CVV код) для виставлення рахунку Замовнику (в т.ч. з метою їх збереження в обліковомузаписі Замовника). По відношенню до Персональних даних щодо банківських платіжнихкарток (ім'я власника, номер, термін дії та CVV код) Агент виступає винятково як володілецьперсональних даних, визначаючи мету та способи обробки Персональних даних. З метоюобробки таких категорій Персональних даних Агент залучає спеціалізованих провайдерів платіжних послуг, які виступають у ролі розпорядників Персональних даних, які маютьвинятковий доступ до обробки таких Персональних даних;

3.3.5. дані входу Користувача у Програмне забезпечення (логін, пароль);

3.3.6. стандартні дані, які автоматично отримує Адміністрація в результаті використанняКористувачем Програмного забезпечення (унікальний ідентифікатор мобільного пристрою;IP-адреса сесії підключення; інформація про операційну систему мобільного пристроюКористувача, про браузер, що використовується Користувачем, мову браузера, дані щодоопераційної системи т.д.)

3.3.7. унікальний ідентифікатор пристрою (UDID), щоб мати можливість відправлятиКористувачу push-повідомлення, за умови, що Користувач надав згоду на їх отримання

3.3.8. дані списку контактів на мобільному пристрою Користувача, щоб мати можливістьзабезпечити синхронізацію друзів та знайомих у Програмному забезпеченні. Для цьогоКористувач надає доступ до свого списку контактів на мобільному пристрої;

3.3.9. фотографію профілю Користувача з метою ідентифікації Користувача. Для цьогоКористувач надає Адміністрації доступ до камери мобільного пристрою та до медіатекимобільного пристрою.

3.3.10. доступ до камери мобільного пристрою, окрім мети зазначеної у п. 3.3.9, також можевикористовуватись для підвищення безпеки доступу Користувача до Програмногозабезпечення та здійснення операцій, що потребують ідентифікації Користувача затехнологіями розпізнавання обличчя Face ID, в тому числі альтернативної автентифікаціїКористувача

3.3.11. доступ до сенсору відбитків пальців за допомогою технології Touch ID, дляпідвищення безпеки доступу Користувача до Програмного забезпечення та здійсненняоперацій, що потребують ідентифікації Користувача за допомогою використання технологійдактилоскопічної ідентифікації, в тому числі альтернативної автентифікації Користувача

3.3.12. дані WPS про місцезнаходження, за умови, що Користувач надав доступ до такихданих, з метою покращення умов використання Програмного забезпечення.

3.3.13. доступ до смс-повідомлень з метою надсилання, зі згоди Користувача, запрошеньпотенційним користувачам Програмного забезпечення.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в наступнихцілях

4.1.1. Надання доступу Користувачу до Програмного забезпечення.

4.1.2. Створення та керування обліковим записом Користувача.

4.1.3. Ідентифікації Користувача, оформлення замовлення, забезпечення Користувачанеобхідними товарами та послугами, обробки транзакції та надсилання Користувачупов’язаної з цим інформації.

4.1.4. Відслідковування уподобань Користувача з метою надання персоналізованоїінформації про товари та послуги.

4.1.5. Надання Замовнику ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненніпроблем пов'язаних з використанням Програмного забезпечення, відповідати на Вашікоментарі, запитання та запити, здійснювати обслуговування Замовників, спілкуватися зВами щодо продуктів, послуг, пропозицій, акцій тощо, надавати новини та інформацію, якаможе бути цікавою для Вас.

4.1.6. Забезпечення участі Користувачів в опитуваннях, акціях, програмах лояльності.

4.1.7. Підтвердження достовірності та повноти Персональних даних, наданихКористувачем.

4.1.8. Персоналізувати та вдосконалювати послуги, що відповідають інтересамКористувачів.

4.1.9. Проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення товарівта послуг.

4.1.10. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

5. СПОСОБИ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка Персональних даних базується на наступних принципах:

– законність цілей і методів обробки Персональних даних та добросовісність;
– відповідність цілей обробки Персональних даних цілям, визначеним і заявленимпри збиранні Персональних даних.

5.2. Обробка Персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних звикористанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.3. Адміністрація може збирати Персональну інформацію від Користувачів різнимиспособами, включаючи, але не обмежуючись, коли Користувачі завантажують Програмнезабезпечення, реєструють свій обліковий запис, оформлюють замовлення та здійснюютькупівлю квитків, заповнюють форми, підписуються на розсилку та у зв'язку з іншими діями,послугами, функціями або ресурсами, які доступні для Користувачів при використанніПрограмного забезпечення.

5.4. Адміністрація сайту вживає всіх необхідних організаційних і технічних заходів длязахисту Персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу,знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від іншихнеправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація збирає Персональну інформацію від Користувача лише у тому випадку,якщо він добровільно надав таку інформацію та згоду на її обробку. Згода Користувача напередачу його Персональних даних надається у формі остаточних дій при першомузавантаженні / активації та подальшого використання Програмного забезпеченняКористувачем. Користувач надає згоду Адміністрації на обробку його Персональних данихвідповідно до законодавства України про захист Персональних даних. Користувач завждиможе відмовитись від надання Персональних даних, однак це може завадити йомувикористовувати певні функції Програмного забезпечення.

5.6. Персональні дані Користувача не передаються третім особам, за винятком випадків,прямо передбачених цією Політикою конфіденційності.

5.7. Агент може ділитися Вашими Персональними даними зі своїми довіренимипартнерами, з метою якісного наданням послуг Замовникамта покращенням роботиПрограмного забезпечення, а саме з:

5.7.1. Постачальниками послуг та іншими третіми особами. Агент надає Замовникампослуги на підставі договірних відносин, що існують між Агентом та Принципалом Заходута/або Організатором заходу. З метою виконання взятих на себе зобов’язань, в тому числіякісного надання послуг Замовнику, Агент у разі необхідності може надавати доступ доПерсональних даних Користувача Принципалам Заходу та/або Організаторам Заходу. Також,Агент може звертатись з метою отримання послуг до третіх осіб (інших компаній) длярозсилки квитанцій, запиту рахунків, виконання переказу коштів, розробки оновлень дляПрограмного забезпечення, публікації матеріалів, проведення маркетингових досліджень,адміністрування та обслуговування Програмного забезпечення тощо. Такі компаніїотримують доступ лише до тієї інформації, яка необхідна для виконання покладених завдань,пов’язаних з послугою, що надається.

5.7.2. Діловими партнерами. Агент може мати партнерські відносини з іншими компаніямидля проведення спільних акцій та заходів. В такому випадку у Агента, можливо, виникненеобхідність передати компаніям-партнерам Персональні дані Користувачів.

5.7.3. Рекламними партнерами. Для розміщення реклами в рамках нашого сервісу, ми маємоправо ділитися з нашими партнерами статистичними даними, які не прив'язані до особиКористувача, але можуть містити деякі технічні дані про нього (мова програмногозабезпечення, місто, вік, дані про пристрій тощо).

5.7.4. Іншими Користувачами: коли Ви ділитеся особистою інформацією або іншим чиномвзаємодієте з іншими Користувачами в рамках використання Програмного забезпечення.

5.7.5. З Вашої згоди: Ми можемо розкривати Вашу особисту інформацію для будь-якихінших цілей за Вашою згодою.

5.8. Надання Персональних даних Користувачів на вимогу правоохоронних, контролюючихта уповноважених державних органів (органів місцевого самоврядування) здійснюється упорядку, передбаченому чиним законодавством України.

6.ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Адміністрація обробляє та зберігає Персональні дані Користувача лише протягомперіоду, потрібного для досягнення цілей, з яĸими вони збиралися, зокрема як описано в ційПолітиці конфіденційності, або до тих пір, поки чинне законодавство України вимагаєобробляти та/або зберігати такі дані.

6.2. Якщо мета обробки більше не існує, а діюча законодавча вимога щодо зберіганнязакінчується, Адміністрація видаляє дані або обмежує обробку даних відповідно до чинногозаконодавства України.

7. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIEІ АНАЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

7.1. Коли Ви використовуєте Програмне забезпечення, Адміністрація можевикористовувати файли Cookie.

7.2. Cookie ― це невеликі текстові файли, які зберігають веб-сайти на комп'ютері абомобільних пристроях в момент, коли Користувач починає їх використовувати. Таким чином,веб-сайт на певний час буде пам'ятати операції і дії, які виконав Користувач. Наші файлиcookie самі по собі не ідентифікують окремого Користувача, а ідентифікують тількикомп'ютер або мобільний пристрій.

7.3 .Ми використовуємо Cookie, щоб розпізнати Вас як Замовника, зібрати інформацію провикористання Вами нашого Програмного забезпечення, щоб краще налаштувати нашісервіси і контент для Вас, а також щоб збирати інформацію про Ваш комп'ютер або іншіпристрої доступу для дотримання наших зобов'язань і забезпечення безпеки Вашогопрофілю.

7.4. У налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна налаштувати заборону Cookie таінших технологій відстеження. Якщо Користувач нашого Програмного забезпечення небажає користуватися cookie, необхідно налаштувати заборону. Якщо Користувач не зробивзазначених вище дій, вважається що він погоджується з застосуванням існуючих на сайтіCookie.

8. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Користувач зобов'язаний:

8.1.1. Надати достовірну інформацію про Персональні дані, необхідну для використанняПрограмного забезпечення.

8.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про Персональні дані в разі зміни такоїінформації.

8.1.3. За згодою Користувача надати доступ до списку контактів, камери, медіатеки, смс-повідомлень, сенсору відбитків пальців та обличчя за технологіями розпізнавання Touch ID /Face ID, що містяться на мобільному пристрої Користувача.

8.2. Адміністрація зобов'язана:

8.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у ційПолітиці конфіденційності.

8.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати її безпопередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін,опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих Персональнихданих Користувача, за винятком випадків, встановлених в цій Політиці конфіденційності.

8.2.3. Вживати заходів для захисту Конфіденційності Персональних даних Користувачазгідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації віснуючому діловому обороті.

8.2.4. Здійснити блокування Персональних даних, що стосуються відповідногоКористувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника,або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів Персональних даних на періодперевірки, в разі виявлення недостовірних Персональних даних або неправомірних дій.

9. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

9.1. Згідно з чинним законодавством Агент може час від часу надсилати Користувачуінформацію про продукти, додаткові сервіси або заходи, використовуючи інформацію,отриману від Користувача. Під час створення власного облікового запису Користувачпогоджується на отримання від Агента інформаційних повідомлень. Користувач має правовідмовитися від отримання інформаційних повідомлень (розсилки щодо новин, акційнихпропозицій тощо). При цьому Агент залишає за собою можливість надсилання Користувачуповідомлень з юридичних та/або адміністративних питань.

9.2. Ви можете відмовитися від сеансових файлів Cookie, але видалення або відключеннянаших файлів Cookie може перешкодити Вашому користуванню і функціям Програмногозабезпечення.

9.3. У будь-який момент Ви можете відкликати свою згоду на обробку Персональнихданих. Відкликання згоди можливе лише стосовно майбутньої обробки Персональних даних,але не тих даних, які вже були оброблені. Рішення та процеси, які були здійснені під часобробки Персональних даних, не можуть бути анульованими.

9.4. Відповідно до положень чинного законодавства, Користувач має право:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їхобробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чирозпорядника Персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієїінформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених Законом України01.06.2010 No 2297-VI «Про захист персональних даних»;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних,зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його Персональні дані;
- на доступ до своїх Персональних даних;
- отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходженнязапиту, крім випадків, передбачених Законом України 01.06.2010 No 2297-VI «Про захистперсональних даних», відповідь про те, чи обробляються його Персональні дані, а такожотримувати зміст таких Персональних даних;
- пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїхПерсональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональнихданих, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчаснимїх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблятьчесть, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- звертатися із скаргами на обробку своїх Персональних даних до уповноваженогооргану або до суду;
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захистПерсональних даних;
- відкликати згоду на обробку Персональних даних;
- знати механізм автоматичної обробки Персональних даних.

10. БЕЗПЕКА

10.1. Адміністрація застосовує всі можливі методи збору, зберігання та обробкиПерсональних даних та заходи безпеки для захисту від несанкціонованого доступу, зміни,розкриття чи знищення особистої інформації, імені Користувача, пароля, інформації протранзакції та даних, що зберігаються у Адміністрації. Будь-які Персональні дані, якінадаються Вами, у процесі пересилки захищаються, щоб унеможливити можливенесанкціоноване використання Ваших даних третіми сторонами. Наші заходи безпекипостійно модернізуються на основі нових технологічних розробок.

11. ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ ДАНОЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

11.1. Дія цієї Політики конфіденційності не поширюється на дії та Інтернет-ресурси третіхсторін. Адміністрація не несе відповідальності за дії третіх сторін, які в результатівикористання Програмного забезпечення мають доступ до інформації про Користувача, яказа характером застосування доступна будь-якому користувачеві Інтернету.

11.2. Передача особистої інформації під час відвідування сторонніх сайтів або додатків,навіть якщо Програмне забезпечення містить посилання на них, не підпадає під дію цієїПолітики конфіденційності.

11.3. Адміністрація не несе відповідальності за дії інших веб-сайтів або додатків. Процесзбору та передачі особистої інформації під час відвідування цих сайтів та/або використанняцих додатків регулюється документами про захист Персональної інформації або подібними,що знаходяться на веб-сайтах цих компаній.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. У випадку не виконання своїх обов’язків, Адміністрація несе відповідальність задокументально підтверджені збитки, що понесені Користувачем у зв’язку з неправомірнимвикористанням Персональних даних, якщо це сталось з вини Адміністрації,відповідно доположень чинного законодавства України.

12.2. У разі втрати або розголошення Персональної інформації Адміністрація не несевідповідальність, якщо дана Персональна інформація:

- стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;
- була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією;
- була розголошена за згодою Користувача;
- надання Адміністрацією Персональної інформації у відповідь на запитправоохоронних, контролюючих та уповноважених державних органів (органівмісцевого самоврядування), суду в порядку передбаченому чиним законодавствомУкраїни.

12.3. Адміністрація не несе відповідальність у випадку втрати або розголошенняПерсональної інформації, якщо доведе що вжили усіх необхідних заходів для збереження їїконфіденційності.

12.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, коректність, актуальність таповноту наданої ним інформації (персональних даних), а також її відповідність вимогам чинного законодавства України та не порушення прав третіх осіб. Неактуальність та/абонедостовірність інформації (персональних даних), наданої Користувачем, знімає з Адміністрації відповідальність за якість послуг, що ним надаються.

13. МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

13.1. Місце зберігання Персональних даних знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Технічна 1.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

14.1. Агент залишає за собою право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності зметою адаптації її до технічних чи юридичних змін. Тому рекомендуємо регулярновідвідувати дану Політику конфіденційності, щоб вчасно ознайомлюватись з останньою їїредакцією. Використання Програмного забезпечення є підтвердженням прийняття норм таправил Політики конфіденційності.

15. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15.1. Спори, що виникають між Сторонами при виконанні Політики конфіденційності,вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подаєтьсяАгенту в письмовому вигляді з додатком документів, які обґрунтовують Ваші вимоги, встрок не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки.Претензія, що надійшла, розглядається Агентом у термін не більше 10 (десяти) календарнихднів.

15.2. При неможливості досягнення згоди, спори, що виникли, підлягають розгляду впорядку, передбаченому чинним законодавством України.

15.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Політикою конфіденційності, Стороникеруються чинним законодавством України.

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Якщо Ви не згодні з умовами цієї Політики конфіденційності або певної її частини,утримайтеся від використання Програмного забезпечення.

16.2. До цієї Політики конфіденційності та взаємовідносин між Користувачем таАдміністрацією, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності,застосовується законодавство України.

17. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

17.1. Користувач може направити запит або скаргу щодо Персональних даних представнику Адміністрації з питань захисту Персональних даних: на електронну адресу