Договір

про реалізацію квитків /електронних квитків/ на культурно-видовищні заходи /Публічна оферта ТОВ «Гастролі юей»/

Стаття 1. Визначення понять

В даній публічній оферті про реалізацію квитків (електронних квитків) на культурно-видовищні заходи (далі – «Оферта») вищевикладені терміни та визначення вживаються як в однині, так і в множині, в наступних значеннях:

 • 1.1Агент– Товариство з обмеженою відповідальністю «Гастролі юей», що на підставі укладених з Принципалами, оговорів уповноважено надавати послуги з розподілу, оформленню та реалізації Квитків (Електронних квитків) на різноманітні культурно-видовищні Заходи.
 • 1.2.Електронний квиток– документ, що формується з використанням Системи Агента на паперовому або електронному носії, який засвідчує право на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування тощо) Заходу його пред’явником, містить усю необхідну інформацію про право відвідування Заходу (унікальний штрих-код, найменування, дата, час, місце проведення Заходу, сектор, ряд, додаткову інформацію технічного або правового змісту, номінальну вартість Квитка, інші відомості необхідні для відвідування Заходу, може містити інформацію про Замовлення. Доступність послуги формування електронного квитка регламентується Організатором Заходу та/або Принципалом чи Агентом і залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду та/або можливості отримання Квитка безпосередньо в Точці продажу чи кур’єром згідно умов
 • 1.3Замовник (покупець)– фізична особа, що приєдналася до цього Договору з метою отримання послуг Агента з оформлення та реалізації Квитків на Заходи, а також інших додаткових послуг Агента, зробила Замовлення та оплатила вартість цього Замовлення.
 • 1.4Замовлення– один або кілька Квитків (Електронних квитків) на один або кілька Заходів, що вибрані Замовником (для Замовника) із Системи і об’єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.
 • 1.5Захід– театральний, концертний, видовищний, екскурсійний, спортивний або будь-який інший культурно-масовий захід, розповсюджувачем квитків (електронних квитків) на який виступає Агент, відвідування якого можливе на підставі пред’явлення Квитка (Електронного квитка).
 • 1.6Квиток– документ виконаний на бланку суворої звітності, що формується з використанням Системи Агента, який засвідчує право на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування тощо) Заходу його пред’явником, містить усю необхідну інформацію про право відвідування Заходу (найменування, дата, час, місце проведення Заходу, сектор, ряд, додаткову інформацію технічного або правового змісту, номінальну вартість Квитка, інші відомості необхідні для відвідування Заходу, може містити, елементи голографічного захисту, інформацію про Замовлення та унікальний штрих-код.
 • 1.7Контакт центр– контактний центр Агента та/або його партнерів, що працює за телефонними номерами, які вказані на WEB-сайті Агента.
 • 1.8Мережа збуту Агента– WEB-сайт Агента та сукупність Точок продажу Агента і його партнерів (субагентів) з якими Агентом укладено договори на проведення оформлення та реалізації Квитків (електронних квитків) на Заходи з використанням Системи Агента.
 • 1.9Номінальна ціна– ціна відвідування Заходу, встановлена Принципалом для всіх Замовників на конкретну дату.
 • 1.10Організатор Заходу– юридична особа або фізична особа підприємець, що вправі здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних
 • 1.11Оферта– даний договір продажу квитків (електронних квитків) на Заходи (Публічна оферта ТОВ «Гастролі юей»), що опублікований за адресою https://gastroli.ua/static/offerта/або доступний за вимогою Замовників в мережі
 • 1.12Точка продажу– офіс продажу квитків (електронних квитків) як агента, так і його партнерів (субагентів) з якими Агентом укладено договори на проведення оформлення та реалізації Квитків (електронних квитків) на Заходи з використанням Системи Агента.
 • 1.13Принципал Заходу– юридична особа або фізична особа підприємець, що доручає Агенту від імені Принципала та/або Організатора Заходу за його рахунок надавати послуги по розповсюдженню (між наявними у Агента субагентами), оформленню та продажу квитків (Електронних квитків) (квоти квитків (Електронних квитків) на Заходи Замовникам.
 • 1.14Система (Програмне забезпечення) Агента– автоматизована система Агента, що включає в себе сукупність інформаційно-сервісних функцій, доступних Замовникам на WEB-сайті Агента або в Точках продаж, зібраних на одному чи декількох серверах, що управляється та контролюється Агентом, що призначені для оформлення та реалізації квитків.
 • 1.15Субагент– юридична особа або фізична особа підприємець, що здійснює продаж квитків (Електронних квитків) на Заходи з використанням Системи Агента на підставі укладених Агентом договорів на проведення оформлення та реалізації Квитків (Електронних квитків) на Заходи. Правила, положення даної оферти для таких договорів мають юридичну силу та застосовуються у взаємовідносинах між Агентом та Субагентом, якщо інше не встановлено в укладеному між ними договорі.
 • 1.16WEB-сайт Агента– сайт в мережі Інтернет, що розташований за адресою https://gastroli.ua

Стаття 2. Загальні положення

 • 2.1Дана Оферта регламентує умови і порядок продажу квитків (електронних квитків) на Заходи, права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим в Агента та Замовника, може використовуватись при придбанні в Агента Квитків (Електронних квитків) юридичною особою або фізичною особою підприємцем, якщо інше не встановлено договором на придбання Квитків (Електронних
 • 2.2Продаж квитків (електронних квитків) Замовнику здійснюється виключно на умовах даної Оферти і лише у випадку її повного та безумовного акцепту Замовником. Частковий акцепт, як і акцепт на інших умовах не допускається.
 • 2.3Отримання Замовником послуг Агента на запропонованих в даній Оферті умовах свідчить про укладення між ними договору.
 • 2.4Якщо Замовник не приймає в повному об’ємі умови даної Оферти – продаж Квитків (Електронних Квитків) не здійснюється.
 • 2.5Придбані Замовником Квитки (електронні квитки) не можуть бути повернуті Агенту, в тому числі в випадку відмови Замовника з підстав його не згоди з умовами даної Оферти після акцепту її умов та проведення оплати Квитка (Електронного квитка) Замовником. Повернення грошових коштів за придбані Замовником Квитки (Електронні квитки) можливе виключно в порядку та на умовах, встановлених в даній Оферті.
 • 2.6Придбання Квитків (Електронних квитків) юридичною особою або фізичною особою підприємцем здійснюється як на умовах, які сторони визначать у договорі на придбання квитків (електронних квитків), істотні умови якого можуть відрізнятись від умов даної Оферти, якщо такі положення встановлено в договорі, так і на умовах даної Оферти, при цьому оплати за придбані Квитки (Електронні квитки) здійснюється виключно шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Агента на підставі рахунку, наданого Агентом.
 • 2.7Агент вправі в будь-який час вносити зміни, доповнення до даної Оферти (викладати Оферту в новій редакції), але в будь-якому випадку такі зміни публікуються і доводяться до загального відома шляхом публікування за електронною адресою в мережі інтернетa href="https://gastroli.ua" https://gastroli.uaКористування Замовником послугами Агента після внесення змін в текст даної Оферти означає повний та безумовний акцепт Оферти з урахуванням внесених змін чи
 • 2.8Умови даної Оферти дійсні як для Замовників, що здійснюють оплату через WEB-сайт Агента за допомогою карток платіжних систем, так і в Точках продажу і не залежать від форми та способу оплати.
 • 2.9Агент вправі розірвати дану Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Замовника у випадку порушення останнім умов даної оферти та інших правил, опублікованих на WEB-сайт Агента.
 • 2.10Дана Оферта вступає в силу з дати її розміщення на WEB-сайті Агента та діє безстроково протягом усього періоду надання Агентом послуг, визначених даною Офертою, а в разі внесення змін, доповнень, (нової редакції) Оферти – до дати публікації на WEB-сайті Агента. Положення даного пункту поширюються і на внесені зміни (доповнення), (нову редакцію) цієї Оферти, якщо інше не зазначен в самих змінах (доповненнях), (новій редакції) Оферти.

Стаття 3. Предмет оферти

 • 3.1Предметом даної Оферти є надання Замовнику послуг з оформлення, продажу та доставки (останнє за додаткову плату) Квитків (Електронних квитків) на Заходи в порядку і на умовах встановлених у даній Оферті (надалі по тексту – Послуги)
 • 3.2Агент несе відповідальність перед замовником виключно за якість надання Послуг Агента.
 • 3.3Агент не відповідає за дії Принципала та/або Організатора Заходу а також та/або осіб, які діють від їх імені та/або за їх дорученням або від свого імені, але за дорученням Принципала та/або Організатора Заходу, в тому числі у зв’язку з реалізацією такими особами Квитків (Електронних квитків), як і за організацію, сам факт проведення та зміст Заходу.
 • 3.4Послуга вважається такою, що надана Агентом та отримана Замовником в повному обсязі з моменту відправки на електронну адресу Замовника/надання Замовнику доступу до файлу/або посилання для роздрукування Електронного квитка, або передачі Квитка (Електронного квитка) Замовнику в Точці продажу, або передачі Квитка (Електронного квитка) представнику служби кур’єрської доставки (у разі проведення Замовником замовлення доставки Квитка (Електронного квитка)).
 • 3.5У відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VІ від 01.06.2010 року Замовник визнає та погоджується з наданням Агенту своїх персональних даних, як і персональних даних третіх осіб, вказаних Замовником, що отримані Агентом в процесі оформлення Замовлення (Квитка (Електронного квитка) надання інших послуг Агентом Замовнику, зокрема: прізвище, ім’я, по-батькові, стать, контактний номер телефону, місто, адресу доставки, прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон особи, уповноваженої на отримання Квитків (Електронних квитків) (у випадку замовлення послуг з доставки Квитків (Електронних квитків) та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Замовника здійснюється у відповідності з законодавством України. Замовник надає згоду на автоматизовану та/або без використання засобів автоматизації обробку своїх персональних даних ТОВ «Гастролі юей» у зв’язку з наданням Послуг Замовнику, обумовлених даною Офертою, в тому числі з метою отримання Замовником рекламних повідомлень, з метою реалізації Агентом договірних, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері управління людськими ресурсами та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства України, а також на збирання, накопичення та зберігання персональних даних Замовника, як і персональних даних третіх осіб, вказаних Замовником, у т.ч. на передачу їх третім особам без наступного повідомлення Замовника про таку передачу. Підписанням даного Договору Замовник підтверджує, що повідомлений(на) про включення своїх персональних даних, як і персональних даних третіх осіб, вказаних Замовником, до бази персональних даних ТзОВ «Гастролі юей» та про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Замовника, як і персональних даних третіх осіб, вказаних Замовником, здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах даної оферти, додатково згода Замовника, як і третіх осіб, вказаних Замовником, на обробку їх персональних даних Агенту не надається. Строк використання наданих – безстроково. Замовник гарантує і несе відповідальність за те, що його персональні дані, як і персональних дані третіх осіб, вказаних Замовником в Замовленні, при оформленні Замовлення та наданні послуг Агентом, є добровільно надані Замовником та третіми особами і усі дані особи ознайомлені та згідні з даною Офертою.

Стаття 4. Акцепт оферти

 • 4.1Дана Оферта вважається основним документом в офіційних взаємовідносинах між Замовником та Агентом в процесі надання Послуг вказаних в даній Оферті. Прийняття Замовником даної Оферти здійснюється шляхом послідовного вчиненням Покупцем дій вказаних в п. 4.4. ст. 4 даної Оферти (акцепт Оферти).
 • 4.2Вчинення Замовником акцепта даної Оферти вчиняється добровільно та в повному об’ємі.
 • 4.3До вчинення акцепту Оферти Замовник повинен бути переконаний, що усі умови даної Оферти йому зрозумілі та він їх приймає безумовно та в повному об’ємі.
 • 4.4Акцепт Замовником даної Оферти здійснюється, як шляхом придбання Квитка, Електронного квитка, отримання інших Послуг Агента за допомогою мережі Інтернет, за телефоном або в Точці продажу шляхом вчинення наступних дій:
  • звернення в Точку продажу та/або звернення до WEB-сайту Агента, та/або дзвінок на номер Контактного центру;
  • вибір конкретного Заходу та категорії Квитка/ів (Електронного/их квитка/ів), з тих, що наявні в момент звернення Замовника;
  • ознайомлення та згода з умовами даної Оферти;
  • ознайомлення з віковими обмеженнями, правил та умові відвідування конкретних Заходів;
  • надання Замовником вказаних в даній Оферті своїх персональних даних, третіх осіб, вказаних Замовником, а у разі замовлення доставки Квитка (Електронного квитка) – адреси та часу доставки, оформлення Замовлення, оплата Замовлення у повному об’ємі у відповідності до обраного способу оплати.
 • 4.5Після здійснення оплати Замовлення Замовник або отримує Квиток (Електронний квиток) самостійно в Точках продажу або шляхом оформлення доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює запис Електронного квитка (файла) в пам’ять технічного пристрою, що належить Замовнику, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Електронного квитка для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу. У відповідності з положеннями даного пункту Замовник може отримати Електронний білет шляхом його відправки Агентом на вказаний Замовником адрес електронної пошти.
 • 4.6У випадках окремо вказаних Агентом на WEB-сайті Агента та/або в Точках продажу та/або при зверненні в Контакт центр Квитки Електронні Квитки на конкретні Заходи можуть бути придбані виключно одним або кількома способами із тих, що передбачені даною Офертою.
 • 4.7Вчинення всіх дій передбачених п.4.4. ст. 4 даної Оферти означає повне та безумовне прийняття Замовником усіх умов Оферти без яких-небудь виключень та/або обмежень, заперечень і рівносильне укладенню між Замовником та Агентом письмового договору (ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

Стаття 5. Порядок розрахунків

 • 5.1Замовник сплачує вартість Замовлення, Послуги Агента шляхом їх 100% предоплати будь-яким із способів запропонованих Агентом, інформація про які знаходиться на WEB-сайті Агента та/або в Точках продажу.
 • 5.2Вартість Замовлення та вартість Послуг Агента вважаються оплаченими, якщо платіжною системою надана інформація про списання коштів у сумі 100% вартості Замовлення та послуг Агента з рахунку Замовника на користь Агента або надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента (у разі оплати за допомогою платіжних систем, доступ до яких забезпечено з WEB-сайту Агента), або в його касу чи отримання грошових коштів від Замовника офіційними представниками Агента та/або Субагентами.
 • 5.3У випадку проведення платежу з допомогою банківської картки Замовник зобов’язаний використовувати виключно банківську картку, що випущена на його ім’я. При оплаті Замовлення, послуг Агента через платіжну систему обробка платежів проводиться на сервері системи електронних платежів. Це означає, що конфіденційні дані держателя картки (реквізити картки, регістраційні дані та ін. інформація) не надходять ТОВ «Гастролі юей», ці дані захищені і ніхто, в тому числі і персонал WEB-сайту Агента не може отримати доступ до них.
 • 5.4При дотриманні Замовником усіх умов даної Оферти та після проведення Замовником оплати Замовлення та послуг Агента згідно п.5.2. ст. 5 даної Оферти Замовлення вважається проданим і у Замовника виникає право відвідати Захід на умовах вказаних в Квитку (Електронному квитку).

Стаття 6. Доставка Квитків (Електронних квитків)

 • 6.1Передача Квитків (Електронних квитків) Замовнику здійснюється наступними способами на вибір Замовника:
  • на електронну пошту Замовника Агентом надсилається електронний лист, у вкладенні до якого прикріплюється електронний квиток з унікальним штрих-кодом, який необхідно роздрукувати або зберегти в пам’ять технічного пристрою, що належить Замовнику, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Електронного квитка для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу . Вказаний бланк квитка дає право на одноразове відвідування вибраного Заходу, шляхом пред’явлення для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.
  • доставкою Квитка (Електронного квитка) кур’єрською службою за додаткову плату такої послуги.

Стаття 7. Окремі положення щодо Електронного квитка

 • 7.1При купівлі електронного квитка Замовник в будь-якому випадку зобов’язується надати свій дійсний, діючий адрес електронної пошти, а також вказати визначені даною Офертою та необхідних для обробки Системою свої персональні дані та/або персональні дані отримувача Електронного квитка.
 • 7.2Замовник приймає на себе зобов’язання та погоджується з тим, що він у повній мірі несе відповідальність за повідомлення неправдивої чи неробочої електронної адреси електронної поштової скриньки, доступу до своєї поштової скриньки, унеможливлення доступу третіх осіб до електронної поштової скриньки Замовника та до отриманого Електроного квитка на Захід.
 • 7.3Електронний квиток надсилається на вказану Замовником електронну адресу поштової скриньки за умови виконання Замовником вимог даної Оферти та проведення 100% вартості Замовлення та послуг Агента.
 • 7.4Замовник зобов’язаний самостійно та за власний рахунок провести роздрук Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Замовник зобов’язаний переконатись в належній якості друку Електронного квитка. В разі не виконання чи неналежного виконання обов’язку визначеного даним пунктом, Замовник в повному обсязі несе відповідальність за вказані дії (бездіяльність), в тому числі і у випадку відмови Замовнику Принципалом та/або Організатором Заходу в відвідуванні Заходу. Агент не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду, завдану Замовнику, у випадку порушення даного пункту, у зв’язку з тим, що Агент не є стороною за договором про надання послуг, пов’язаних з проведенням Заходу.
 • 7.5Замовник вправі, якщо це допускається Принципалом та/або Організатором Заходу і про це вказано Агентом в момент оформлення Електронного квитка на WEB-сайті Агента, при проході на Захід пред’явити Електронний білет, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, що належить Покупцю, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Електронного квитка для контролю (сканування) системою доступу в місці проведення Заходу.
 • 7.6Виключно Замовник несе відповідальність за схоронність та захист Електронного квитка від копіювання. У випадку копіювання Електронного квитка доступ на Захід буде надано Принципалом та/або Організатором Заходу особі, яка перша пред’явить Електронний квиток для контролю (сканування) системою доступу в місці проведення Заходу.

Стаття 8. Права та обов’язки сторін

 • 8.1.Замовник має право:
 • 8.1.1Самостійно з відкритих джерел отримувати інформацію про вартість Квитків на Заходи та послуги Агента;
 • 8.1.2Отримувати інформацію про правила продажу Квитків (Електронних квитків) на Заходи, наявні категорії Квитків (Електронних квитків) на Заходи їх вартість та іншу інформацію, якою володіє Агент в рамках своїх правомочностей, з використанням мережі Інтернет, шляхом дзвінка в Контакт центр Агента та іншими способами, вказаними на WEB-сайті Агента;
 • 8.1.3Вибирати конкретний Захід, ряд, місце, категорію Квитка (Електронного квитка), інші опції Заходу з числа доступних в Системі;
 • 8.1.4За своїм вибором придбавати Квиток або Електронний квиток, якщо можливість придбання Квитка (Електронного квитка) визначена Принципалом та/або Організатором Заходу і вказана агентом на WEB-сайті Агента;
 • 8.1.5Обирати спосіб оплати Замовлення та Послуг Агента, проводити замовлення за допомогою на WEB-сайті Агента, обирати Точку продажу з числа тих, що вказані на WEB-сайті Агента. При цьому, Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитись із правилами користування тим чи іншим способом оплати;
 • 8.1.6Замовник вправі відмовитись від купівлі Квитка (Електронного квитка) до моменту проведення оплати Замовлення у відповідності з умовами, передбаченими даною Офертою. Така відмова тягне за собою припинення усіх обов’язків Агента перед Замовником, що випливають з даної оферти та чинного законодавства України;
 • 8.1.7Надсилати Агенту відгуки, побажання щодо роботи Агента у спосіб та за адресою, вказаною на WEB-сайті Агента;
 • 8.1.8Відвідувати Захід шляхом пред’явлення Квитка, роздрукованого на паперовий носій Електронного квитка при проході на Захід або шляхом пред’явлення Електронного квитка, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, що належить Покупцю, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Електронного квитка для контролю (сканування) системою доступу в місці проведення Заходу;
 • 8.1.9Вимагати від Агента надання послуг у відповідності до умов, викладених в даній Оферті;
 • 8.1.10Користуватись іншими правами, що передбачені даною Офертою або випливають із неї.
 • 8.2Замовник зобов’язаний:
 • 8.2.1Детально ознайомитись із змістом усіх положень даної Оферти та прийняти їх до моменту здійснення оплати Замовлення та/або Послуг Агента, а також із усіма додатковими правилами та умовами, що регулюють відносини сторін за даною Офертою.
 • 8.2.2Замовник визнає, що несе повну відповідальність за надані Агенту (його співробітникам), Субагентам (їх співробітникам) дані, інформацію. Замовник визнає, що не має жодних претензій до Агента (його співробітників), Субагента (його співробітників) за некоректно оформлене ним самостійно Замовлення з використанням WEB-сайта Агента чи Системи Агента, оскільки, Замовник не переконався в коректності поданих даних, інформації в оформленому Замовленні. Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання послуг та продажу Квитків (Електронних квитків) на умовах, що відрізняються від тих, що викладені в даній Оферті.
 • 8.2.3При оформленні Замовлення, Послуг Агента, в тому числі, послуг з доставки Квитків (Електронних квитків) надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про Замовника або особу, яка уповноважується на отримання Замовлення чи доставку Квитків (Електронних квитків) на обраний Захід. Замовник несе повну відповідальність за неповнолітніх осіб, в інтересах яких він придбаває Квитки (Електронні квитки) а також за їх допуск/недопуск на Захід Принципалом та/або Організатором Заходу.
 • 8.2.4Оплатити в повному обсязі вартість Замовлення (Квитків (Електронних квитків) та Послуг Агента.
 • 8.2.5Не розміщати, не публікувати, не передавати і не поширювати у будь-який спосіб повідомлення, що можуть носити злочинний характер або спричинити яку-небудь шкоду Агенту, Субагентам, Принципалу чи Організатору Заходу.
 • 8.2.6Нести повну відповідальність за невручення представником кур’єрської служби Квитка (Електронного Квитка) за адресою та/або в час (період часу) та/або особі, що вказані Замовником в Замовленні на доставку Квитка (Електронного квитка). Замовник не вправі вимагати в Агента відшкодування заданої шкоди у випадку не отримання (несвоєчасного отримання) Квитка (Електронного квитка) на захід з причин, що не залежать від Агента, обов’язок Агента з передачі Квитка (Електронного квитка) на Захід при замовленні послуги доставки вважається виконаним в момент передачі Квитка (Електронного квитка) на Захід представнику кур’єрської служби.
 • 8.2.7Дотримуватись умов, викладених в даній Оферті, умов щодо роздруку, зберігання Електронного квитка на Захід, правил та умов відвідування Заходу, що встановлені Принципалом та/або Організатором Заходу.
 • 8.2.8Нести інші обов’язки, що прямо передбачені або випливають із змісту даної Оферти та вимог чинного законодавства України.
 • 8.3Агент має право:
 • 8.3.1Вимагати від Замовника дотримуватись усіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, передбаченими даною Офертою.
 • 8.3.2При відмові Замовника прийняти дану Оферту на викладених у ній умовах, відмовити Замовнику в продажу йому Квитка (Електронного квитка).
 • 8.3.3Анулювати Замовлення (Квиток (Електронний квиток) про що повідомити Замовника, Принципала та/або Організатора Заходу у разі проведення та/або підтвердження банками та/або платіжними системами операцій з списання коштів з рахунків Агента за оплаченим Замовником Замовленням з будь-яких підстав, в тому числі, але не виключно, у разі шахрайських дій з карткою, втратою, крадіжкою, помилкою тощо.
 • 8.3.4Агент не несе відповідальності за справність роботи та захищеність каналів зв’язку, захищеність, справність та правильність роботи комп’ютерного та іншого обладнання, програмних засобів з допомогою яких Замовник здійснює з’єднання з WEB-сайтом Агента.
 • 8.3.5Проводити модифікацію будь-якого програмного і технічного забезпечення WEB-сайта Агента, Системи Агента, призупиняти, обмежувати роботу програмних та технічних засобів, що забезпечують функціонування WEB-сайта Агента, Системи Агента при виявленні несправності, помилок, збоїв, а також з метою проведення профілактичних заходів чи припинення (запобігання) несанкціонованому доступу до WEB-сайту Агента, Системи Агента.
 • 8.3.6Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.
 • 8.3.7Включати до вартості замовлення і утримувати з Замовника вартість Послуг Агента, вартість послуг з доставки вказується Агентом та оплачується Замовником окремо.
 • 8.3.8Вимагати від Замовника повної оплати вартості Замовлення (Квитків (Електронних квитків) та Послуг Агента до проведення продажі та/або видачі (доставки) Квитків (Електронних квитків) способами передбаченими даною Офертою.
 • 8.3.9Проводити запис телефонної розмови Замовника з Контактним центром Агента;
 • 8.3.10При недотриманні Замовником будь-якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в подальшому наданні Послуг.
 • 8.3.11Користуватись іншими правами, що передбачені даною Офертою або випливають із неї.
 • 8.4Агент зобов’язаний:
 • 8.4.1Надати Покупцю:
  • Необхідну інформацію про Конкретний захід;
  • Необхідну інформацію про дату, місце та час повернення грошових коштів за придбані Квитки (Електронні квитки) на Захід у випадку відміни/заміни/перенесення/відкладення Заходу. Підставою для надання такої інформації є офіційний лист Принципала та/або Організатора Заходу;
  • Інструкції для вибору/оформлення/оплати/отримання Квитка (Електронного квитка). Вичерпною інформацією вважаться та, що Агент публікує на WEB-сайті Агента та надає в Точках продажу.
  • Можливість вибору способу оплати Замовлення та послуг Агента за допомогою передбачених на WEB-сайті Агента засобів платежу.
  • Послуги передбачені умовами даної Оферти.
 • 8.4.2Повідомляти Замовника про зміну умов даної Оферти, зміну вартості Квитків (Електронних квитків) на Захід, вартості тарифів на послуги Агента шляхом розміщення відповідної інформації на WEB-сайті Агента та наданні цієї інформації в Точках продажу.
 • 8.4.3Надавати консультації з приводу користування на WEB-сайтом Агента, вибору/оформлення/оплати/отримання Квитка (Електронного квитка), інших правил та умов відвідування Заходу, а також з приводу користування Послугами Агента.
 • 8.4.4Надавати послуги передбачені даною Офертою на умовах та в порядку визначених цією Офертою.

Стаття 9. Відповідальність

 • 9.1У випадку не виконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, що передбачені даною Офертою, Сторони несуть відповідальність у відповідності з законодавством України та умовами цієї Оферти.
 • 9.2Відповідальність Агента перед Замовником обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом (та/або Організатором) і покупцем з метою продажу (реалізації) Квитка (Електронного квитка) на Захід, тобто послугами, що надаються безпосередньо Агентом - оформлення/оплати/отримання Квитка (Електронного квитка) на Захід.
 • 9.3Агент не несе відповідальності за відміну/заміну/перенесення/відкладення Заходу, інших підстав, за яких Захід не відбувся в дату, час та місці, що були зазначені на WEB-сайті Агента. Агент не є зобов’язаною особою, як і не є стороною за договором, що укладений між Принципалом та/або Організатором Заходу і Замовником у зв’язку з придбанням останнім Квитка (Електронного квитка) на Захід.
 • 9.4Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом та/або Організатором Заходу послуг очікуванням Замовника та/або його суб’єктивної оцінки. Поради, інформація та рекомендації надані Замовнику та/або опубліковані на WEB-сайті Агента чи надані в Точках продажу не можуть розглядатись як гарантії.
 • 9.5Агент не несе відповідальності за достовірність інформації щодо Заходу, оскільки, уся інформація про Захід публікується на WEB-сайті Агента Принципалом та/або Організатором Заходу, які підтверджують і гарантують наявність у них відповідних прав і які несуть повну відповідальність за наявність у них відповідних договорів з виконавцями, володільцями приміщень, власниками та володільцями авторських і суміжних прав, наявність можливостей, ресурсів, відповідність дійсності та правдивість інформації, тощо щодо проведення Заходу.
 • 9.6Замовник приймає на себе всі можливі ризики, що пов’язані з його діями (бездіяльністю) з допущенням помилок та/або неточностей в наданих ним своїх даних або даних третіх осіб при отриманні послуг визначених даною Офертою.
 • 9.7Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та/або моральну шкоду, завдану Замовнику в наслідок помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати, а також отримання і користування послугами, змісту положень даної Оферти.
 • 9.8Агент не несе відповідальності за схоронність та захист Електронного квитка, що отриманий Замовником від Агента у відповідності до умов даної Оферти, від копіювання, викрадення, знищення тощо.
 • 9.9Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося в наслідок дії обставин непереборної сили, тобто, надзвичайних або невідворотних обставин, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких обставин відносяться стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов’язань за Договором, збої, пошкодження, аварії в телекомунікаційних та енергетичних мережах тощо, але не обмежуються ними.

Стаття 10. Повернення грошових коштів

 • 10.1Повернення Номінальної ціни Квитка (Електронного Квитка) на Захід здійснюється лише у випадку відміни Заходу або в іншому випадку прямо визначеному Принципалом та/або Організатором Заходу у відповідності до встановлених Принципалом та/або Організатором Заходу правил та умов повернення грошових коштів.
 • 10.2Повернення вартості Послуг Агента не здійснюється, як не здійснюється вартість послуг з кур’єрської доставки Квитка (Електронного Квитка), якщо послуга з доставки була замовлена Замовником додатково.
 • 10.3Повернення грошових коштів, внесених Замовником в якості оплати номінальної вартості Квитка (Електронного квитка), у зв’язку з тим, що Агент при реалізації Квитків (Електронних квитків) діє від імені та за рахунок Принципала та/або Організатора Заходу, здійснюється Принципалом та/або Організатором Заходу самостійно, або особою, що ними визначена, на умовах встановлених в даній статті.
 • 10.4Агент зобов’язується на вимогу Замовника надати йому інформацію про особу, що відповідальна за повернення Номінальної ціни Квитка (Електронного квитка) на Захід. У випадку, якщо така особа не відома Агенту, Агент зобов’язується на вимогу Замовника надіслати Принципалу та/або Організатору Заходу відповідне повідомлення з вимогою вказати особу, відповідальну за повернення Номінальної ціни Квитка (Електронного квитка) на Захід. В розумний строк після отримання від Принципала та/або Організатора Заходу, але в будь-якому випадку не пізніше 10 (десяти) робочих днів з вказаного моменту, Агент зобов’язаний надати копію отриманої відповіді Покупцю, або проінформувати останнього про відсутність відповіді від Принципала та/або Організатора Заходу. Положення даного пункту жодним чином не обмежують право Замовника самостійно звернутись до Принципала та/або Організатора Заходу за отриманням відповідних роз’яснень чи Номінальної ціни Квитка (Електронного квитка) на Захід.
 • 10.5Замовник підтверджує і погоджується з тим, що порядок і підстави повернення Номінальної ціни Квитка (Електронного квитка) на Захід, а також особа, зобов’язана здійснювати таке повернення, до Замовника доведені в повному обсязі, йому відомі та зрозумілі.

Стаття 11. Обмеження відповідальності

 • 11.1Ні за яких умов Агент, його працівники, посадові особи або інші пов’язані особи – спонсори, посередники, представники, партнери, субагенти або будь-які інші особи, в тому числі, ті що діють від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, включаючи упущену вигоду і моральну щкоду, що виникли в результаті продажу Квитка (Електронного квитка) на Захід та/або надання послуг Агентом, а також в разі несанкціанованого доступу до персональних даних Замовника, третіх осіб, вказаних замовником.

Стаття 12. Вирішення Спорів

 • 12.1Спори, що виникають при виконанні даного договору на умовах цієї Оферти вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку.
 • 12.2Всі спірні питання, що пов’язані з отриманням Послуг Замовником, вирішуються Сторонами з використанням персональних даних Замовника, третіх осіб, вказаних Замовником, що були вказані Замовником при оплаті за допомогою платіжних систем, доступ до яких забезпечено з WEB-сайту Агента. У тому разі, якщо особисті дані Замовника вказані таким чином, що не дозволяють або значно утруднюють Замовника чи отримувача Послуг, Агент має право відмовити Замовнику в розгляді та вирішенні спірних питань.
 • 12.3Всі спірні питання, пов’язані із виконанням даного Договору, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. Всі спірні питання розглядаються за наявності заяви Замовника із зазначенням причини звернення на електронну адресу Агента, зазначену на WEB-сайті Агента та письмової заяви, надісланої на поштову адресу Агента, з долученням документів, що підтверджують заявлені вимоги в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Отримана претензія розглядається та вирішується Агентом в строк не більше 10 (десяти) календарних днів.
 • 12.4У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України в відповідному суді за місцезнаходженням Агента.
 • 12.5З усіх питань, не врегульованих цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

Стаття 13. Інші умови

 • 13.1Даний Договір вважається укладеним з моменту оплати Замовником Послуг Виконавця відповідно до умов цієї Оферти.
 • 13.2Погоджуючись з умовами даної Оферти, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, свій дійсний намір укласти даний договір на умовах вказаних в Оферті, відсутність будь-якого примусу на укладення даного договору, повне розуміння умов та термінології, що вжиті в даній Оферті українською мовою, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює та підтверджує свою відповідальність за зобов'язаннями, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.
 • 13.3Уся надана Сторонами одна одному інформація, пов'язана з предметом цього Договору, вважається конфіденційною і не може бути розголошена жодною із Сторін без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та цим Договором.